Logo KNB.nl
English

Een steentje bijdragen

Nick van Buitenen
Nick van Buitenen 20170816_8276bNick van Buitenen, voorzitter KNB

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Toch? We verkeren immers al enige jaren in een opwaartse conjuncturele trend. Niet zo gek overigens, want daarvoor was het ook even hommeles.

Waar bevinden we ons nu? Op de top van een berg? Aan de vooravond van een dip of dipje? Niemand weet het, maar het lijkt een goed moment om ons op andere tijden voor te bereiden.

Kamerbrief
De Nederlandse regering doet dat, al dan niet gedwongen door kritische vragen uit de Tweede Kamer. Vlak voor het zomerreces werd aan de Kamer een brief gestuurd met ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Ambtelijker dan dat kan het haast niet. Het stuk beoogt onderwerpen te selecteren waarvoor ‘beleidsopties en mogelijke hervormingen’ bij een volgende crisis in kaart moeten worden gebracht. Een van de onderwerpen was de wens ‘een betere overheid’ te zijn voor burgers en bedrijven. In de taakuitoefening en dienstverlening efficiënter en effectiever, dat is het doel.

Meedoen
Klinkt ons allen als muziek in de oren natuurlijk. Maar hoe dan? In het stuk was aandacht voor innovatie en technologische ontwikkelingen, als middel om aan te sluiten op de behoeften van burgers en bedrijven. Daarnaast werd het juridische domein aangespoord samen te werken met andere ketens om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Burgers werden opgeroepen waar mogelijk mee te doen. Als notaris en als voorzitter van de beroepsgroep voel ik mij zeker aangesproken; ik denk dan ook graag mee!

Kwetsbaar
Een van de maatschappelijke problemen is, dat er veel eenzame en kwetsbare ouderen zijn. Al jaren geleden had het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht voor misbruik van ouderen, sinds vorig jaar ligt de focus ook op eenzaamheid. Burgers worden steeds ouder en ouderen zijn steeds vermogender. Het lijkt erop dat jongeren het niet zonder meer beter krijgen dan hun ouders. De groep mensen die te maken krijgt met dementie groeit. Het is zaak burgers zo veel mogelijk regie op hun eigen leven te laten hebben. Dus niet wachten op het moment dat je het zelf niet meer kan, niet wachten tot de omgeving het moet overnemen

en het vooral niet aan het overheidsapparaat overlaten. Burgers willen vaak een onderbewindstelling voorkomen. Juist als je alles nog zelf kunt, moet je dan dus vastleggen wie je het vertrouwen geeft. Een levenstestament is een uitstekende plek om daaraan invulling te geven en kost de overheid niets.

Delen
Fraude en andere criminaliteit kost niet alleen de oveheid heel veel geld, ook ondernemers lijden er flink schade door. In de aanpak hiervan schuift de overheid veel verantwoordelijkheid door naar poortwachters, zoals banken, accountants en notarissen. Met deze poortwachters zal de overheid dan wel meer informatie moeten delen over (vermoedelijke) criminelen, zodat er aan de poort vaker halt gehouden wordt. Met de banken is laatst een convenant gesloten. Nu het notariaat nog.

Digitaal
Oprukkende robots, cyborgs en allesbepalende algoritmen: we lezen er wel over, maar merken er nog niet zo veel van. Welke taken en beslissingen worden nu of straks door machines genomen? Of vinden we dat daar nog een menselijke beoordeling aan te pas moet komen? Artsen, journalisten en ook notarissen claimen dat hun taak als ‘duider’ van automatisch gegenereerde informatie alleen maar belangrijker wordt. De burger kan dat niet alleen, maar moet wel regie hebben op zijn eigen gegevens. Ondanks Kamervragen heeft de overheid zelf nog geen stappen gezet om elke burger een eigen kluis (of sluis) te geven. Ook is een hoogwaardige opvolger van het huidige (onveilige) DigiD nog niet voorhanden. Het notariaat heeft voor beide een oplossing ontwikkeld.

Worsteling
De overheid worstelt met haar taakuitoefening en haar dienstverlening. Die worsteling lijkt soms ook de taak en dienstverlening van de notaris te betreffen. Dat notarissen onafhankelijke en onpartijdige functionarissen zijn, die altijd oog moeten hebben voor de belangen van derden, dus ook (en juist) die van de overheid, dat hebben niet alle overheidsinstanties goed op het netvlies. Natuurlijk, ons imago heeft nog last van zijn schaduw uit het verleden. Maar inmiddels is het notariaat zowel laagdrempelig als innovatief. We zijn een natuurlijke partner op tal van terreinen. Kwetsbare ouderen, fraudepreventie, rechtszekerheid in het digitale domein. Overheid, maak gebruik van ons. Notarissen willen hun steentje bijdragen!

Verschenen in Notariaat Magazine nr 7, september 2019