Actieplan VWS helpt bij aanpak ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt niet dat zijn plannen om zorgafhankelijke ouderen langer thuis te laten wonen de kans op verwaarlozing, lichamelijke en/of psychische mishandeling, seksueel misbruik of financiële uitbuiting alleen maar vergroot. Hij zegt dit in antwoord op eerdere vragen van Tweede Kamerlid Agema over ouderenmishandeling.

Volgens Van Rijn is zijn aanpak van ouderenmishandeling – en zijn bredere beleid op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties – erop gericht om sneller en beter geweld in de thuissituatie te signaleren en om te weten hoe te handelen. Daarnaast heeft hij een aanpak op maat voor ogen, waarbij niet alleen naar de cliënt wordt gekeken, maar ook haar of zijn sociale omgeving in kaart wordt gebracht. Door deze aanpak op maat verwacht Van Rijn dat risico’s en signalen van geweld eerder dan voorheen in beeld komen en dat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. 

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’
Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van VWS wordt onder andere uitgevoerd om ouderenmishandeling in beeld te brengen, aldus de staatssecretaris. Het plan kent verschillende maatregelen om ouderenmishandeling aan te pakken. Van Rijn zegt verder toe dat hij binnenkort in de voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties uitgebreider stil zal staan bij de stand van zaken van het actieplan.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...