Bedenkingen GCV bij opleggen beroepsverbod door AFM

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft advies uitgebracht over het consultatievoorstel voor de implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen. Haar observaties zijn te vinden in een reactie op het voorstel die de GCV namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft uitgebracht. Het voorstel geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid een beroepsverbod op te leggen bij overtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep of de audit-verordening.

De AFM mag volgens het consultatievoorstel een verbod van maximaal drie jaar opleggen aan betrokkenen bij de uitvoering van een wettelijke controle of personen die het dagelijks beleid van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) bepalen. In de toelichting is niet te lezen waarom de AFM deze bevoegdheid heeft gekregen. Daarnaast vraagt de GCV zich af waarom de AFM het voorgestelde beroepsverbod niet aan de rechter moet voorleggen. Het past volgens de GCV binnen de systematiek van de Nederlandse (toezichts-)wetgeving dat het opleggen van een beroepsverbod 'met de nodige rechterlijke waarborgen is omkleed'.

Wetsvoorstel
Naast het consultatievoorstel is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin aanvullende nationale maatregelen worden voorgesteld om de kwaliteit van de wettelijke controle te verbeteren. Van dat wetsvoorstel is nog geen tekst openbaar gemaakt.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...