Consultatie wetsvoorstel verschoningsrecht in januari verwacht

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een herziening van het Wetboek van Strafvordering. De concept wetsvoorstellen waarin het verschoningsrecht wordt meegenomen, zullen volgens de laatste planning in januari 2017 in consultatie gaan. Dit heeft minister Ard van der Steur laten weten tijdens het laatste Algemeen Overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

De minister gaf aan dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van groot belang zijn voor onze rechtsstaat. Maar er is wel discussie over. Mede als gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar ook vanwege een aantal incidenten lijkt het de minister goed om nog eens heel zorgvuldig te bekijken of er op enig moment sprake is van misbruik. De minister geeft in algemene zin aan dat hij nog steeds in zeer goed overleg is met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en ook dat het goed is als deze beroepsorganisaties hun achterban duidelijker maken wanneer je wel en niet de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht kunt afroepen over bepaalde informatie.

Geen verdere doorbreking
Van der Steur gaf aan niet van plan te zijn de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht verder te doorbreken. Hij gaat wel na of de reikwijdte van het verschoningsrecht nader moet worden geduid in de nieuwe wet. Ook gaat hij na in hoeverre de doorbreking van het verschoningsrecht, zoals die inmiddels op een aantal terreinen is toegewezen door jurisprudentie van de Hoge Raad, zou moeten worden gecodificeerd.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...