Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met diverse fiscale wetsvoorstellen. Eerder is de Tweede Kamer hiermee akkoord gegaan. Eén van de hierin opgenomen maatregelen is een tijdelijke verhoging van enkele schenkingsvrijstellingen tot 100.000 euro voor de eigen woning.

Het betreft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude en toeslagen fiscaliteit (Kamerstukken 33754), Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente en Maatregelen woningmarkt 2014 II.
Deze wetsvoorstellen bevatten diverse maatregelen die relevant zijn voor het notariaat.

Verruiming vrijstellingen schenkbelasting
Zo worden de vrijstellingen schenkbelasting van artikel 33 onder 5, 6 en 7 SW tijdelijk – van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 – verruimd tot 100.000 euro wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning (artikel 33a SW). De stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (artikel 11g Wet LB) en de integratieheffing in de omzetbelasting (artikel 3 lid 3 onderdeel b Wet OB) worden per 1 januari 2014 afgeschaft. Vanwege de laatst vermelde afschaffing worden de artikelen 3 lid 1 onderdeel c en 15 lid 4 WBR gewijzigd.

Wijziging artikelen overdrachtsbelasting
Verder wordt de regeling inzake onroerendezaaklichamen in de overdrachtsbelasting (artikelen 2 en 4 WBR) per 1 januari 2014 gewijzigd en wordt per 1 januari 2014 de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte bij periodieke giften ingevoerd (artikel 6.38 Wet IB). Ook worden per 1 januari 2014 een regeling voor vergoedingsrechten ex artikel 1:87 BW (artikel 5e AWR) en een waarderingsregeling in de Successiewet voor serviceflats (artikel 21 lid 10 SW) ingevoerd.

Kamerstukken
Klik op een titel voor de complete inhoud van en toelichting op deze wetsvoorstellen:

Verder in het nieuws

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in ...