Fiscale maatregelen Prinsjesdag 2013

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vandaag, Prinsjesdag, enkele fiscale wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer.

Het betreft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente en Wet aanpak fraude en toeslagen fiscaliteit. Deze wetsvoorstellen bevatten diverse maatregelen die relevant zijn voor het notariaat. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder kort op een rij gezet.

Verruiming vrijstellingen schenkbelasting
Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. Kortgezegd mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal 100.000 euro, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van een eigen woning (artikel 33a SW). Normaal gesproken geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximum bedrag van 51.407 euro. Verder worden de vrijstellingen van artikel 33 onderdelen 5 en 6 SW uitgebreid tot restschulden van een vervreemde eigen woning. Deze uitbreiding werkt terug tot en met 29 oktober 2012.

Afschaffing stamrechtvrijstelling
Met ingang van 1 januari 2014 mag een zogenoemde ontklemming van de onder de stamrechtvrijstelling vallende vermogens in één keer worden uitgekeerd. Het hoeft dan niet langer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Over het vrijgekomen vermogen hoeft in 2014 slechts over 80 procent van het totale bedrag belasting te worden betaald. Deze maatregel is niet verplicht, de overheid biedt alleen de mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling (artikel 11 lid 1 onderdeel g Wet LB) wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen.

Toestaan onderhandse akte bij periodieke giften
Periodieke giften aan ANBI’s of aan verenigingen met ten minste 25 leden dienen thans te berusten op een overeenkomst die is vastgelegd in een notariële akte om voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen. Het kabinet introduceert met ingang van 1 januari 2014 de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte (artikel 6.38 Wet IB).

Waardering serviceflats
Met ingang van 1 januari 2014 wordt wettelijk vastgelegd dat voor de erf- en schenkbelasting voor serviceflats de waarde in het economische verkeer in aanmerking mag worden genomen ingeval die waarde als gevolg van de persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde (artikel 21 lid 10 SW).

Wijziging regeling onroerendezaaklichamen
De artikelen 2 en 4 WBR worden gewijzigd. Vastgehouden wordt aan de expliciete scheiding in de WBR tussen de directe verkrijging (economisch) van onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen en de indirecte verkrijging hiervan door middel van aandelen in een onroerendezaaklichaam. Het uitgangspunt is en blijft dat een verkrijging van de economische eigendom van een deelgerechtigdheid in een personenvennootschap in beginsel belast is bij de verkrijger van de deelgerechtigdheid. In aanvulling hierop wordt geregeld dat belangen tot een derde gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten buiten het bereik van de overdrachtsbelasting worden gebracht, zonder onderscheid tussen open en besloten fondsen. De regeling van artikel 4 WBR voor onroerendezaaklichamen op grond waarvan de indirecte verkrijging van onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt belast, wordt beperkt tot rechtspersonen.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...