Kamervragen over voorkomen financieel misbruik ouderen

VVD-Tweede Kamerleden Foort van Oosten en Michiel van Veen hebben Kamervragen gesteld over het beoordelen van de wilsbekwaamheid door een notaris bij dementie. Dit naar aanleiding van de EO-uitzending De Vijfde Dag, over een 22-jarige jongen die trouwt met zijn 79-jarige dementerende oudtante.

In de uitzending komt de vraag aan de orde hoe het mogelijk is dat een notaris alle zorgvuldigheidseisen rondom wilsbekwaamheid negeert en iemand in één dagdeel tot enig erfgenaam van zijn oudtante kan benoemen. Jef Oomen, bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zegt dat notarissen graag willen bijdragen aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem. Hij roept de overheid op te bekijken of er in de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een ruimte is in te bouwen voor het notariaat. Kamerleden Van Oosten en Van Veen willen nu van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten of zij ook vinden dat een notaris bij vermoedens van huiselijk geweld, uitbuiting of misbruik van wilsonbekwaamheid niet langer gehouden zouden moeten zijn aan hun geheimhoudingsplicht. En of de Wet Meldcode ruimte moet bieden aan het notariaat om dergelijke vermoedens te melden en of de wet daarvoor aangepast moet worden? Daarnaast vragen zij of het notariaat ook zelfstandig stappen kan zetten bij het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen zonder dat daarvoor de wet zou moeten worden aangepast.

Wet Meldcode ook voor notariaat?
De notaris heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hem ambtshalve is toevertrouwd. Eigen observaties van de notaris over de gesteldheid van zijn cliënt vallen (meestal) niet onder zijn geheimhouding. De Wet Meldcode regelt dat de professional met een beroepsgeheim misbruik mag melden. Die professional handelt dan niet in strijd met dat beroepsgeheim als hij misbruik zoals bedoeld in de Wet Meldcode meldt. Het notariaat valt vooralsnog niet onder de Wet Meldcode. De KNB en VWS gaan onderzoeken of het zinvol is het notariaat ook onder de werking van die wet te brengen.

Jaarthema KNB: Bestrijding financieel misbruik ouderen
Dit jaar staat voor de KNB in het teken van de bestrijding van financieel misbruik van ouderen. Volgens de notariële beroepsorganisatie brengt de functie van de notaris in het rechtsverkeer mee dat hij beroepshalve misbruik van juridische onkunde en feitelijk overwicht wil voorkomen. Het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen en het voorkomen daarvan passen bij deze natuurlijke rol. In het kader van het jaarthema neemt de KNB deel aan het VWS-actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Daarnaast zoekt de beroepsorganisatie samenwerking met dienst- en zorgverleners aan ouderen, zoals Steunpunten Huiselijk Geweld en banken. Ook wil zij het bewustzijn en de kennis van notarissen vergroten over hun rol bij het voorkomen en signaleren van financieel misbruik van ouderen.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...