KNB werkt mee aan National Risk Assessment

De KNB heeft deelgenomen aan een National Risk Assessment (NRA) over witwassen en terrorismefinanciering. In het onderzoek zijn de grootste risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht, evenals de effectiviteit van de bestaande preventieve en repressieve maatregelen hiertegen.

Het NRA – een verplichting van de Europese Unie – is op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Bij dit onderzoek zijn de oordelen en inschattingen van experts leidend geweest. De KNB was vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering alsmede bij de bijeenkomsten over preventie en repressie van deze risico’s.

Witwassen
Witwassen via financiële instellingen bleek volgens de experts het risico met de hoogste potentiële impact. Uit het onderzoek (pdf, 1,2 MB) komt naar voren dat het beschikbare beleidsinstrumentarium in beperkte mate is toegerust om witwasrisico’s bij (financiële) instellingen en dienstverleners die zonder vergunning actief zijn effectief tegen te gaan, bijvoorbeeld bij onvergunde betaaldienstverleners of bij ondergronds bankieren. Verder is het relatief lastig om methoden, die niet gereguleerd zijn en anonieme transacties mogelijk maken, aan te pakken. De preventie en repressie van onder meer witwassen via offshore vennootschappen, via virtuele valuta en via ondergronds bankieren is voor verbetering vatbaar.

Terrorismefinanciering
Op het gebied van terrorismefinanciering (pdf, 985 kB) wordt geld van (buitenlandse) stichtingen en (non-profit) organisaties gezien als het grootste risico. De weerbaarheid is relatief het grootst als het gaat om financiering via vergunde banken en financiering via vergunde betaaldienstverleners waarbij anonieme transacties niet mogelijk zijn. De laagste weerbaarheid wordt aangetroffen bij financieringskanalen en -methoden die niet gereguleerd zijn en die in relatieve anonimiteit kunnen worden uitgevoerd. Ook is de weerbaarheid relatief laag bij terrorismefinanciering met persoonlijke financiële middelen zoals eigen middelen of leningen en giften van familie of vrienden.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...