KNB werkt mee aan National Risk Assessment

De KNB heeft deelgenomen aan een National Risk Assessment (NRA) over witwassen en terrorismefinanciering. In het onderzoek zijn de grootste risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht, evenals de effectiviteit van de bestaande preventieve en repressieve maatregelen hiertegen.

Het NRA – een verplichting van de Europese Unie – is op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Bij dit onderzoek zijn de oordelen en inschattingen van experts leidend geweest. De KNB was vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering alsmede bij de bijeenkomsten over preventie en repressie van deze risico’s.

Witwassen
Witwassen via financiële instellingen bleek volgens de experts het risico met de hoogste potentiële impact. Uit het onderzoek (pdf, 1,2 MB) komt naar voren dat het beschikbare beleidsinstrumentarium in beperkte mate is toegerust om witwasrisico’s bij (financiële) instellingen en dienstverleners die zonder vergunning actief zijn effectief tegen te gaan, bijvoorbeeld bij onvergunde betaaldienstverleners of bij ondergronds bankieren. Verder is het relatief lastig om methoden, die niet gereguleerd zijn en anonieme transacties mogelijk maken, aan te pakken. De preventie en repressie van onder meer witwassen via offshore vennootschappen, via virtuele valuta en via ondergronds bankieren is voor verbetering vatbaar.

Terrorismefinanciering
Op het gebied van terrorismefinanciering (pdf, 985 kB) wordt geld van (buitenlandse) stichtingen en (non-profit) organisaties gezien als het grootste risico. De weerbaarheid is relatief het grootst als het gaat om financiering via vergunde banken en financiering via vergunde betaaldienstverleners waarbij anonieme transacties niet mogelijk zijn. De laagste weerbaarheid wordt aangetroffen bij financieringskanalen en -methoden die niet gereguleerd zijn en die in relatieve anonimiteit kunnen worden uitgevoerd. Ook is de weerbaarheid relatief laag bij terrorismefinanciering met persoonlijke financiële middelen zoals eigen middelen of leningen en giften van familie of vrienden.

Verder in het nieuws

Het jaar 2021 samengevat in een jaaroverzicht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in 2021 op allerlei manieren bezig geweest het notariaat futureproof te maken – en te houden. Zo is er een Reflectie Instrument voor (kandidaat-)no...

Invoering Omgevingswet mogelijk verder uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 staat op losse schroeven. De reden: de Eerste Kamer heeft de stemming over deze ingangsdatum uitgesteld. De senatoren vrezen namelijk voor software-...