Politieke partijen willen keuzestelsel bij huwelijk

ChristenUnie, SGP en SP willen een keuzestelsel bij het huwelijk introduceren. Bij het aangaan van het huwelijk kan dan worden gekozen voor de (volledige) gemeenschap van goederen. Dit bleek donderdagavond tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn vragen beantwoord, amendementen besproken en vier moties ingediend.

Met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Als het aan de ChristenUnie, SGP en SP ligt, zouden dan twee basisstelsels naast elkaar bestaan: de oude, volledige gemeenschap van goederen en de nieuwe, beperkte. Op die manier zouden mensen die in de oude gemeenschap van goederen willen trouwen, zich de kosten van een notaris kunnen besparen. De partijen hebben een amendement ingediend. Ook het CDA voelt voor een keuzestelsel. Zowel de initiatiefnemers als de minister hebben het amendement ontraden.

Geen administratieplicht
Op vragen naar de administratielast die het wetsvoorstel meebrengt voor burgers, benadrukten de initiatiefnemers dat er geen administratieplicht komt. CDA, SGP en CU vroegen zich af of de burger niet blij wordt gemaakt met een dode mus als niet wordt voorzien in voorlichting over de gevolgen van het achterwege laten van administratie. Kan men niet bewijzen dat een goed voor het huwelijk is verkregen, dan valt het toch in de gemeenschap. De initiatiefnemers vertrouwen er echter op dat de het bewijs van belangrijke goederen wel kan worden geleverd omdat de verkrijging daarvan meestal vastligt op (akte)papier.

Moties billijkheidscorrectie
Twee moties van de SP, over een billijkheidscorrectie voor in uitsluiting van iedere gemeenschap gehuwde (ex)partners en voor samenwoners, werden door de minister ontraden. Hij ontraadde niet de motie over verdergaande aanpassing van de Faillissementswet ter bescherming van echtgenoten tegen schuldeisers. Daar wil de minister na de zomer wel naar kijken.

Neutrale leefvormvoorlichting
Tot slot stond de minister ook positief tegenover de motie van D66 en PvdA om te komen tot een neutrale leefvormvoorlichting. Deze moet dan worden ontwikkeld door de verschillende betrokken beroepsgroepen waaronder het notariaat. Doel daarvan is de burger te informeren over de juridische gevolgen van de verschillende leefvormen en de verschillen tussen die leefvormen duidelijk te maken. De VVD gaf daarop aan, dat het notariaat leefvormvoorlichting al heel goed oppakt. 

Dinsdag 19 april stemt de Tweede Kamer over de wet, de amendementen en de moties.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...