Prinsjesdag: weinig maatregelen voor woningmarkt

Het kabinet neemt niet veel maatregelen voor de woningmarkt. Dit om het herstel daarvan zoveel mogelijk ruimte te geven. Wel wordt vanaf 1 januari 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verhoogd naar 100.000 euro en de voorwaarden verruimd. Daarnaast wordt de maximale loan-to-value van woninghypotheken volgend jaar verder afgebouwd tot 101 procent. Dit staat in de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst.

Het herstel op de woningmarkt zet volgens het ministerie onverminderd voort, waarbij de woningverkopen alweer op het niveau van voor de crisis liggen. De effecten van de hervormingsmaatregelen in de woningmarkt worden naar verwachting in 2017 zichtbaar. Naast het terugkomen van de schenkingsvrijstelling en het afbouwen van de loan-to-value wordt het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek verder beperkt tot 50 procent en vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Net zoals dit was voor de tijdelijke verhoging in 2009.

Splitsing woningcorporaties
Het jaar 2017 zal tevens in het teken staan van verdere implementatie van diverse wetsontwerpen in het kader van de op 1 juli 2015 in werking getreden Woningwet. Zo zal onder andere de Autoriteit woningcorporaties voorstellen voor de splitsing van woningcorporaties gaan beoordelen. Ook zal in 2017 verder worden gewerkt aan het integreren van de bouwparagraaf van de Woningwet inclusief het Bouwbesluit in de Omgevingswet.

Energielabel
Activiteiten uit het Energieakkoord worden volgend jaar voortgezet. Onderdeel hiervan is het energielabel. Handhaving van het energielabel wordt verricht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ook in 2017 worden in het kader van de Europese Richtlijn de handhavingswerkzaamheden door de ILT voortgezet. Naar verwachting zal de Europese Commissie in 2017 een herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen vaststellen. Vooruitlopend wordt in 2017 het systeem voor verkrijging van een definitief energielabel voor woningen verder verbeterd en aangepast aan actuele ontwikkelingen. De begroting zegt niets over de toetsing en poortwachtersrol van de notaris ten aanzien van het energielabel.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen
Ook wordt in 2017 verdere uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen, zowel voor particuliere woningeigenaren als vve’s. Uit de beschikbare 70 miljoen euro zal ook de procesbegeleiding voor vve’s worden bekostigd op grond van het in 2016 ingediende wetsvoorstel Verbetering functioneren vve’s.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...