Staatssecretaris start consultatie aanpak belastingontduiking

Uitbreiding van aansprakelijkheid van erfgenamen en introductie van aansprakelijkheid van begunstigden van schenkingen. Dit zijn enkele van de maatregelen om belastingontduiking aan te pakken die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in consultatie heeft gegeven. De consultatie bevat een deel van de maatregelen die de staatssecretaris in zijn brief van 17 januari aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd en loopt tot en met 28 september.

De Belastingdienst loopt er in de praktijk tegenaan dat zogenoemde verhaalconstructies worden gebruikt om de invordering van belastingschulden te ontlopen. Vermogende particulieren schenken hun vermogen bijvoorbeeld via buitenlandse lichamen aan in Nederland wonende familieleden. Ook zijn er rechtspersonen die bijvoorbeeld een liquidatie-uitkering doen aan aandeelhouders voordat de Belastingdienst een belastingaanslag heeft opgelegd. Dit gebeurt met het oogmerk de Belastingdienst te benadelen. Deze constructies zijn niet illegaal, maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. In een ontwerpwetsvoorstel zijn vier invorderingsmaatregelen uitgewerkt. Deze leveren gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van in de praktijk geregeld voorkomende invorderingsconstructies. Twee maatregelen verruimen de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling van derden. De andere twee maatregelen beogen formele drempels bij aansprakelijkstelling weg te nemen.

Openbaarmaking vergrijpboeten
De consultatie bevat ook een beleidsdocument over de openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan deelnemers aan een zogenoemd beboetbaar feit. Het betreft juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs, zoals advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Op dit moment wordt de aan een deelnemer opgelegde onherroepelijk vaststaande vergrijpboete niet openbaar gemaakt. De staatssecretaris wil dit wel gaan doen. Wanneer aan een juridische beroepsbeoefenaar/adviseur een vergrijpboete is opgelegd vanwege het deelnemen aan een beboetbaar feit, is het belangrijk dat het publiek hier kennis van kan nemen. De openbaarmaking heeft onder meer tot doel zowel de samenleving als de juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs duidelijk te maken dat het adviseren over en implementeren van onaanvaardbare fiscale constructies niet wordt geaccepteerd en dient daarmee de generale preventie.

Afschaffing inkeerregeling
Recent heeft Wiebes ook bekendgemaakt dat hij de inkeerregeling wil afschaffen met ingang van 1 januari 2018. Dit voorstel neemt hij op in het Belastingplan 2018. Ook dit is een maatregel om belastingontduiking aan te pakken.

Verder in het nieuws

KNB vraagt kabinet naar Belehrungsplicht gemeenten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaat het kabinet vragen welke maatregelen gemeenten gaan nemen om de rechtsgevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen onder de aandacht te bren...

Notariaat besteedt aandacht aan ethiek en integriteit

‘Wat goed is, is wel eens fout en wat fout is, is wel eens lekker’, dit zei Edgar Karssing, universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement bij Nyenrode Business Universiteit vrijdag ...

KNB vertoont documentaire op Fraude Film Festival

‘Besef dat je als notaris bezig bent met een ethisch beroep. Je moet je ethische antenne ontwikkelen’, dit zei historicus Raymund Schütz tijdens het Fraude Film Festival in Amsterdam op 5 oktober. Daa...

Vergrijpboete notaris soms openbaar

Openbaarmaking van een aan een notaris opgelegde vergrijpboete vanwege deelname aan een beboetbaar feit is in bijzondere omstandigheden passend en geboden. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroep...