Wegnemen goederen zonder waarde niet langer teken van zuiver aanvaarden

Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. In het nieuwe wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ wordt voorgesteld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Met het wetsvoorstel wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen handelingen die een erfgenaam verricht in het kader van beheer van de nalatenschap en beschikkingshandelingen waarmee een erfgenaam verhaalsobjecten uit de nalatenschap haalt waardoor schuldeisers worden benadeeld. Verder is een oplossing gevonden in het geval een erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater, maar er in de nalatenschap te weinig geld zit om deze onverwachte schuld alsnog te voldoen. In dat geval kan de erfgenaam aan de kantonrechter verzoeken hem te machtigen de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit verzoek moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld worden gedaan.

Publicatie in dagblad
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff stuurde het nieuwe wetsvoorstel vorige week naar de Tweede Kamer. Hierin staat ook dat vereffenaars zich niet langer bekend hoeven te maken in een landelijk dagblad. Publicatie in de Staatscourant volstaat. Dit is een kostenverlichting voor degene die de nalatenschap afwikkelt. 

Beneficiair aanvaarden
Erfgenamen hebben beperkt tijd om te beslissen wat zij met de erfenis willen doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Aanvaard wordt nu al door het veiligstellen van fotoboeken of het doen van een betaling. De erfgenaam die zuiver aanvaardt, is ook verantwoordelijk voor de (hypotheek)schulden van de overledene. In veel gevallen is dit vlak na het overlijden nog niet duidelijk. Daarom is het verstandig dat erfgenamen snel een keuze maken. Bij beneficiair aanvaarden worden eerst de schulden betaald. Als er dan nog geld over is, gaat dat alsnog naar de erfgenamen.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...