Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

Met de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op onderdelen aangepast. De wijziging treedt op 1 april 2016 in werking. De handleiding voor de toepassing van de Wwft op NotarisNet zal in verband met deze wetswijziging worden aangepast.

De wijziging heeft onder meer betrekking op de afbakening van de betrokkenheid bij de Wwft van vrije beroepsbeoefenaren zoals de notaris. Zij vallen volgens de huidige letterlijke tekst onder de Wwft bij het verlenen van advies en bijstand bij ‘het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt.’ Voor zover er geen UBO ontstaat, is volgens de huidige letterlijke tekst van de wet geen sprake van een transactie die onder de Wwft valt. Met de wijziging wordt dit onbedoelde effect rechtgezet.
 
Aandelenoverdracht expliciet benoemd
Verder wordt het aan- of verkopen van aandelen (aandelenoverdrachten blijkens de toelichting) naast aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming expliciet benoemd. Ook wordt niet meer alleen verwezen naar een onderneming maar een neutrale beschrijving gebruikt zodat het drijven van een onderneming geen bepalend element meer is. Dit is bijvoorbeeld relevant bij vastgoedvennootschappen die vaak als belegging worden gehouden en die niet altijd zelfstandig een onderneming drijven.  

Nieuwe aanpassing Wwft verwacht in 2017
Op 20 mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door het Europese Parlement. De richtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De Wwft zal dan opnieuw worden aangepast. Op grond van deze richtlijn zullen de lidstaten ook een UBO-register moeten instellen waarin de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen en trusts worden opgenomen.

Verder in het nieuws

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas...

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22...