Wetsvoorstel garantiefonds in consultatie

Op 15 december is het wetsvoorstel voor een notarieel garantiefonds in consultatie gegaan. Deze consultatie loopt tot 16 januari 2017. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer en de KNB rond de invoering van de wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht voor de juridische beroepen.

Al jaren is de KNB bezig om een garantiefonds te organiseren. Hieruit kunnen de kosten voor zogenoemde ‘zwevende protocollen’ worden betaald. Als een notaris overlijdt of failliet gaat, wordt een dossier met akten (het protocol) onbeheerd achtergelaten. Om te voorkomen dat protocollen in onbeheer raken, regelt de Wet op het notarisambt nu dat de minister van Veiligheid en Justitie, als formele eigenaar van alle notariële protocollen, een notaris aanwijst om het protocol over te nemen. Deze notaris betaalt zelf de kosten die horen bij de overname van een protocol van een collega. Daarnaast zal uit het garantiefonds de bijdrage worden betaald in het kader van de wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht.

Lobby
Het wetsvoorstel voor het garantiefonds zou op zijn vroegst pas op 1 januari 2018 kunnen ingaan. Hiermee is het – mede als gevolg van de lobby door de KNB – mogelijk om de invoering van dit wetsvoorstel parallel te laten lopen met het wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht. Op die manier kunnen de bijdragen voor tucht en toezicht vanaf 2018 uit het garantiefonds worden betaald.

Overleg
De afgelopen maanden is uitvoerig overleg gevoerd tussen het ministerie en de KNB over de tekst van het wetsvoorstel voor het garantiefonds dat nu in consultatie is gegaan. De KNB is tevreden over de lijn die is ingezet, maar is tevens van mening dat het wetsvoorstel nog verder aangescherpt kan en moet worden. De KNB zal dan ook de nodige aandachtspunten inbrengen in de consultatie om een voor het notariaat zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Samenvoeging commissies
In het wetsvoorstel wordt ook een wetswijziging meegenomen die ertoe leidt dat de Commissie toegang notariaat met de Commissie van deskundigen wordt samengevoegd. Deze wijziging moet er toe leiden dat het benoemingsproces wordt vereenvoudigd en de kosten hiervan zullen dalen, terwijl de waarborgen rond kwaliteit en integriteit bij de benoeming gehandhaafd blijven. De KNB is blij dat de drempels om benoemd te worden tot notaris op deze wijze worden verlaagd.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...