Wiebes: ‘Leeftijdsgrens schenkvrijstelling eigen woning goed verdedigbaar’

De leeftijdsgrens die wordt gekoppeld aan de verhoging en verruiming van de schenkvrijstelling eigen woning is goed verdedigbaar. Vooral huishoudens in de leeftijdsgroep tot 40 jaar hebben te maken met onderwaarde op hun woning. Dit schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Diverse partijen in de Tweede Kamer hadden hierover vragen gesteld. 

De SP, PVV, ChristenUnie, 50Plus en Klein hebben gevraagd waarom is gekozen voor een leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar. Met name de bovengrens van 40 jaar roept vragen op, waarbij erop werd gewezen dat ook belastingplichtigen van 40 jaar en ouder te kampen kunnen hebben met lange balansen en onderwaterproblematiek. Wiebes antwoordt dat bij de voorgestelde regeling reductie van de eigenwoningschuld centraal staat. Volgens Wiebes blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot 40 jaar duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Juist de jonge huishoudens tot 40 jaar beschikken over kleine financiële buffers en kunnen moeilijk eigen geld inzetten voor de aflossing van hun schuld.

Invoeringsdatum
Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. De PVV, D66 en ChristenUnie hebben gevraagd naar de invoeringsdatum van de maatregel. Waarom is gekozen voor inwerkingtreding in 2017 en niet in 2016? Wiebes antwoordt dat de invoering van de maatregel op dit moment niet eerder dan per 2017 uitvoerbaar is. Voor invoering per 2016 is de nog resterende implementatietermijn te kort om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen. Verder is pas vanaf 2017 de benodigde budgettaire dekking beschikbaar. Het CDA heeft gevraagd of de regering een maximumbedrag van 100.000 euro wil hanteren dat ook in etappes kan worden overgemaakt en of de voorwaarde van een schenking in een jaar kan vervallen. Wiebes antwoordt dat het uitgangspunt van de bestaande eenmalig verhoogde schenkvrijstelling van kracht blijft. Dit impliceert dat eenmalig, dus in één kalenderjaar, sprake is van een verhoogde schenkvrijstelling eigen woning.

Vrijstelling voor studie of opleiding
D66 wilde weten of is overwogen ook de schenkvrijstelling voor een studie of opleiding te verhogen tot 100.000 euro en waarom deze schenkvrijstelling niet gebruikt mag worden voor aflossing van studieschulden. Wiebes laat weten dat dit niet is overwogen. Ouders zijn volgens hem verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun kinderen jonger dan 21 jaar. Hij schrijft: ‘Ook bij kinderen ouder dan 21 jaar kunnen ouders een sterke verplichting voelen hun studerende kinderen te ondersteunen en zou de betaling van de studiekosten veelal kunnen worden aangemerkt als de voldoening aan een natuurlijke verbintenis. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.’

Afschaffing erfbelasting
In reactie op vragen van Klein over afschaffing van de erfbelasting en de rechtvaardiging van de erfbelasting merkt Wiebes op dat het kabinet ervan op de hoogte is dat kritiek wordt geuit over de erfbelasting. Dit neemt echter niet weg dat het legitiem is belasting te heffen over vermogen dat iemand zonder inspanning toevalt, zonder dat daarover inkomstenbelasting word geheven bij deze verkrijger. Om budgettaire redenen kan de erfbelasting ook niet worden gemist. In 2014 bedroeg de kasopbrengst van de schenk- en erfbelasting 1,5 miljard euro. 

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...