Prinsjesdag: algemene tarief overdrachtsbelasting naar 10,4 procent

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8 naar 10,4 procent. En de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt per 1 januari 2024. Deze en andere maatregelen staan in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 dat staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Verder wordt de periodieke giftenaftrek begrensd en worden constructies aangepakt.

In het coalitieakkoord is afgesproken om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van 8 naar 9 procent. Van Rij stelt nu voor dit tarief verder te verhogen tot 10,4 procent. Deze maatregel beoogt de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de belegger op de koopwoningmarkt te verbeteren en dient ter dekking van diverse andere maatregelen. Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting geldt voor verkrijgingen van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die de woningen niet zelf (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaan gebruiken. Dit tarief was jarenlang 6 procent en is per 1 januari 2021 verhoogd naar 8 procent.

Jubelton
De afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 vloeit voort uit het coalitieakkoord. Vooruitlopend hierop wordt de zogenoemde jubelton per 1 januari 2023 verlaagd tot 28.947 euro. In samenhang met de verlaging per 1 januari 2023 en afschaffing per 1 januari 2024 wordt voorgesteld de huidige spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen eigen woning die voor het eerst in 2023 worden gedaan. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen eigen woning die in 2022 zijn gedaan, wordt beperkt tot 2 jaar.

Begrenzing periodieke giftenaftrek
In het recent gepubliceerde IBO Vermogensverdeling wordt onder andere ingegaan op een lijst opmerkelijke belastingconstructies die is opgesteld door experts binnen de Belastingdienst. Eén van die casussen gaat over zeer hoge giften aan een (zelf opgerichte) algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het kabinet stelt voor om voor de periodieke giften een plafond in te voeren van 250.000 euro per huishouden. Het is dan niet meer mogelijk om uitzonderlijk hoge inkomens volledig te verrekenen met die hoge jaarlijkse gift. Deze maatregel wordt opgenomen in de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Aanpak constructies
Het kabinet zet zich de komende jaren in om opmerkelijke belastingconstructies en ondoelmatige of ondoeltreffende fiscale regelingen aan te pakken. De Belastingdienst en het ministerie van Financiën brengen samen jaarlijks een set van opmerkelijke belastingconstructies in beeld, zoals ook voor het IBO Vermogensverdeling is gedaan. Deze constructies betreffen alle belastingsoorten en beperken zich niet tot belastingen op inkomen en vermogen zoals gepresenteerd in het IBO Vermogensverdeling.

7 wetsvoorstellen
Het wetsvoorstel Belastingplan 2023 maakt deel uit van het Pakket Belastingplan 2023, dat dit jaar bestaat uit 7 wetsvoorstellen. De commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gaat de wetsvoorstellen nu schriftelijk behandelen, zodat deze half november plenair kunnen worden besproken. Hierna kan de Eerste Kamer ermee aan de slag.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...