Aanzet voor wettelijke regeling maatschappelijke bv

De consultatie over een wettelijke regeling voor de bv met een maatschappelijk doel (BVm) is dinsdag gestart. Volgens de aanzet voor een wetsvoorstel is notariële tussenkomst nodig om een BVm te kunnen worden. Doel van de regeling is erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen.

Een BVm is volgens het voorstel een bv die beschikt over bepaalde kenmerken die met de BVm-wet worden gewaarborgd. Een BVm moet het maatschappelijk doel voorop stellen bij het bestemmen van de winst en het doen van uitkeringen. Voorwaarde hierbij is dat dit de instandhouding en de langetermijnbelangen van de aan de bv behorende onderneming niet in gevaar brengt.

Maatschappelijk doel
Een BVm is verplicht met haar werkzaamheden een in de statuten omschreven doel van maatschappelijk belang na te streven of te bevorderen. Wat als maatschappelijk belang wordt beschouwd, wordt bepaald in de BVm-wet. Het betreft onder meer welzijn, gezondheidzorg en volkshuisvesting. Verder moeten de statuten van een BVm bepalen dat het liquidatiesaldo in geval van ontbinding wordt bestemd voor een andere BVm of een andere rechtspersoon die een ideëel of sociaal doel nastreeft.

(H)erkenning
Door de beoogde wettelijke regeling krijgen maatschappelijke ondernemingen de mogelijkheid te kiezen voor de BVm-status om betere (h)erkenning in het maatschappelijk verkeer te verkrijgen. In het Handelsregister wordt vermeld of een bv een BVm is. Verder mag een aan een bv toebehorende maatschappelijke onderneming de toevoeging 'BVm' of 'B.V.m' in haar handelsnaam voeren als aan de eisen van de regeling wordt voldaan. Dit maakt de maatschappelijke onderneming beter zichtbaar voor opdrachtgevers, financiers, afnemers en andere betrokkenen of belanghebbenden.

Geen nieuwe rechtsvorm
Met de BVm wordt geen nieuwe, aparte vennootschap als rechtspersoon geïntroduceerd of een variant daarop. De BVm blijft, zoals het kabinet eerder al schetste, een rechtspersoon die een bv als rechtsvorm heeft. De bv met een maatschappelijk doel moet onverminderd aan alle voorschriften in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor het zijn van en handelen als bv blijven voldoen. Volgens het voorstel is een bv een BVm als:

  1. de bestuurders van de bv ten overstaan van een notaris de wil hebben geuit dat de BVm-wet op de bv onvoorwaardelijk van toepassing is;
  2. de statuten van de bv op het tijdstip van die wilsuiting van de bestuurders in overeenstemming zijn met de eisen van de BVm-wet; en
  3. een notaris in een notariële akte heeft verklaard dat is voldaan aan de onderdelen a en b.

Een authentiek afschrift van deze notariële akte moet worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. Verder moet de toepasselijkheid van de BVm-wet op een bv worden opgegeven aan de Kamer van Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...