‘Lichting 2019’ richt vizier op morgen

Hoe ziet de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar eruit? Wat zijn de ervaringen met de benoemingsprocedure? En wat vraagt de klant van morgen van u? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst voor nieuwe (toegevoegd) notarissen, de zogenoemde ‘lichting 2019’, op woensdag 22 januari op het kantoor van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag.

Sinds een aantal jaar nodigt het bestuur van de KNB leden uit die in een jaar (toegevoegd) notaris zijn geworden. Op deze manier wil de KNB die benoeming nog eens extra markeren. Zo’n 40 (toegevoegd) notarissen werden in Den Haag ontvangen door directeur Hans Kuijpers en voorzitter Nick van Buitenen. De laatste lichtte de strategie voor 2020-2025 toe, die binnenkort op de agenda van de ledenraad staat. Vervolgens werd met de aanwezigen van gedachten gewisseld over de aanwijzing als en benoeming tot (toegevoegd) notaris. Een van de suggesties was meer informatie te geven ter voorbereiding op het gesprek met de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Dit wordt opgepakt.

Verschillende basisbehoeften
Ook werden de resultaten van het consumentenonderzoek gepresenteerd dat in 2019 door Motivaction is uitgevoerd. Daarin komt duidelijk naar voren dat verschillende groepen cliënten zeer uiteenlopende verwachtingen hebben van de notaris. Er zijn daarbij globaal drie verschillende basisbehoeften te onderscheiden: mensen die duidelijke uitleg willen, mensen die vooral voor snelheid gaan en mensen die de notaris als gelijkwaardige gesprekspartner zien. In de toekomst zal de tweede groep flink gaan toenemen, terwijl veel van de huidige cliënten in de eerste groep vallen. Met de nieuwe (toegevoegd) notarissen werd gepraat over wat dit vraagt van de bedrijfsvoering en hoe je hierop kunt inspelen. Communicatie en de wijze waarop de notaris cliënten benadert werd als zeer belangrijk gezien.

Stap in de toekomst 2020De nieuwe lichting (toegevoegd) notarissen bij de KNB

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...