Onderzoek naar maatschappelijke rol notaris: hoe bereik je kwetsbare doelgroepen?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in oktober onderzoek gedaan onder de leden naar de toegankelijkheid van het notariaat voor kwetsbare groepen mensen. Dat leverde ruim 640 reacties op. Driekwart van de respondenten vindt dat het notariaat zich actief moet inzetten om het notariële recht toegankelijker te maken voor laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Daarbij ziet 45 procent van de respondenten een rol voor zichzelf weggelegd, 54 procent vindt dat meer iets voor de KNB. Meest gehoorde reactie onder ‘nee-zeggers’ was dat actieve inzet niet per se nodig is, omdat iedere notaris de plicht heeft om te zorgen dat cliënt snapt wat in de akte staat en wat hij of zij hiermee regelt.

Verbeteren toegankelijkheid
Gevraagd naar de eigen mogelijkheden om die toegankelijkheid te verbeteren, antwoordden de meeste respondenten:

  1. Leesbare toelichting maken bij de akte;
  2. Alle correspondentie in eenvoudige taal aanbieden;
  3. Gesprek in laag tempo voeren en iemand zelf veel laten vertellen;
  4. Iemand eerst op zijn gemak stellen in de spreekkamer.

Rol KNB
De respondenten is ook gevraagd wat zij van de KNB verwachten. Daar kwamen de volgende antwoorden uit:

  1. Goede informatie over notariële dienstverlening naar belangenbehartigers van deze groepen;
  2. Publieksvoorlichting gericht op deze doelgroepen;
  3. Ontwikkelen visuele checklist (met plaatjes) voor in de spreekkamer;
  4. Ontwikkelen eenvoudige modellen;
  5. Opleiding verzorgen voor omgaan met deze doelgroepen;
  6. Opleiding verzorgen over juridische aspecten van onder meer dienstverlening aan wilsonbekwamen.

Overheid financiert, notariaat organiseert
In het onderzoek is ook naar de wenselijkheid van gefinancierde rechtshulp gekeken. Bijna 80 procent van de respondenten vindt dat het notariaat dat moet aanbieden. Bijna 70 procent vindt dat dit moet met behulp van gefinancierde rechtshulp door de overheid en dat het notariaat dit zelf het beste kan organiseren. 12 procent vindt dat het notariaat de financiële hulp zelf moet organiseren.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...