Logo KNB.nl
English

Rechtspraak uitgelegd

Goede reden of geen excuus

Een (kandidaat-)notaris moet binnen een tijdvak van twee jaar een verplicht aantal studiepunten halen. Wie dat niet doet, vindt toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) op zijn pad. Meestal zijn er, vanuit het oogpunt van de notaris, goede redenen waarom niet aan de verplichting tot permanente educatie kon worden voldaan. Wat denkt de tuchtrechter ervan?

Tekst: Madeleine Hillen | Beeld: Joaquin Corbalan/Shutterstock Notariaat Magazine nummer 2021-05
Rechtspraak uitgelegd NM5 750x500

'Nakoming van de opleidingsverplichting is de verantwoordelijkheid van de notaris'

  1. Cursussen wel gevolgd, maar niet gemeld (Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 7 april 2021, ECLI:NL:TNORARL:2021:23):

Door zakelijke en persoonlijke omstandigheden was de notaris niet in de gelegenheid de door haar gevolgde cursussen (allemaal) aan te melden bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De notaris erkent het tekort, maar probeert niet alsnog punten te krijgen voor de gevolgde opleidingen. De kamer verklaart de klacht van het BFT gegrond zonder oplegging van een maatregel. Dit omdat de notaris aannemelijk heeft weten te maken dat haar tekortschieten voor wat betreft de opleidingsverplichting deels administratief van aard is: de notaris heeft in de tijdvakken waar het om gaat wel opleidingen gevolgd, maar verzuimd deze bij de KNB te accrediteren. Deze gang van zaken was bovendien goeddeels te wijten aan overmacht. Bovendien heeft de notaris de kamer weten te overtuigen dat zij haar zaken inmiddels beter op orde heeft en dat haar permanente educatie thans beter gewaarborgd is. Hierdoor zal zij voor de lopende periode ruimschoots aan haar opleidingsverplichting kunnen voldoen en zelfs de in het voorlaatste tijdvak te weinig behaalde punten inhalen.

  1. Veel nevenactiviteiten geen excuus (Kamer voor het notariaat Den Haag, 17 maart 2021, ECLI:NL:TNORDHA:2021:4):

De ingediende klacht tegen de notaris die door een samenloop van omstandigheden 3 opleidingspunten tekortkwam, werd wel gegrond verklaard maar zonder oplegging van een maatregel. De notaris heeft veel tijd moeten steken in opleiding van zijn notarieel medewerkers. Daarnaast heeft de notaris, naar zijn zeggen door een nalatigheid van zijn secretaresse, een cursus van 6 opleidingspunten moeten missen, omdat deze wel gereserveerd en betaald was, maar niet in de agenda genoteerd stond. Dat laatste argument vindt geen genade in de ogen van de tuchtrechter. Nakoming van de opleidingsverplichting is hoe dan ook een verantwoordelijkheid van de notaris zelf, niet van zijn ondersteunend personeel. Maar gezien de relatief beperkte hoeveelheid gemiste opleidingspunten (3 over een tijdvak van zes jaren in totaal), houdt de kamer het er vooralsnog voor dat de notaris zich van deze verantwoordelijkheid voldoende bewust is en daar in dit geval vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden niet volledig aan heeft kunnen voldoen. Nu intussen maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen ziet de kamer geen aanleiding een maatregel op te leggen.

  1. Lichtvaardig opvatten opleidingsverplichting (Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 3 januari 2019, ECLI:NL:TNORARL:2019:1):

Een kandidaat-notaris die voor de derde keer niet heeft voldaan aan de verplichting om voldoende opleidingspunten te behalen, kreeg de maatregel van waarschuwing opgelegd, ondanks de waarschuwingen en de geboden herstelmogelijkheden van het BFT. De kamer constateerde dat de kandidaat-notaris zelf inzag dat hij onvoldoende nauwkeurig het aantal te behalen punten had bijgehouden en dat hij de verplichting te lichtvaardig heeft opgevat.

  1. Herhaald verzuim en niet verschijnen ter zitting (Kamer voor het notariaat Den Haag, 9 januari 2019, ECLI:NL: TNORDHA:2019:2):

De notaris die voor de derde keer had verzuimd aan zijn opleidingsverplichting te voldoen en geen verweer had gevoerd tegen de door het BFT ingediende klacht, kreeg een berisping. De kamer constateerde dat de notaris op geen enkele wijze heeft getoond overtuigd te zijn van de ernst van de zaak. Ook op herhaalde verzoeken van de kamer tot het voeren van verweer en het verzoek om ter zitting te verschijnen, is door de notaris geen gehoor gegeven. De kamer is van oordeel dat voor het tuchtrechtelijk laakbare handelen van de notaris de maatregel van berisping passend en geboden is.

  1. Gezondheidsklachten en niet reageren (Kamer van Toezicht Arnhem, ECLI:NL: TNOKARN:2013:YC0936):

Gezondheidsklachten en zich gedwongen voelen voorrang te geven aan het passeren van akten zijn geen grond voor ontslag van de verplichting opleidingspunten te behalen. De notaris had tijdig in overleg moeten treden met de KNB toen zijn persoonlijke omstandigheden hem verhinderden aan zijn verplichting te voldoen. Dit heeft de notaris nagelaten. Hij heeft herhaaldelijk niet gereageerd op brieven van KNB over het behalen van te weinig opleidingspunten. De notaris heeft op geen enkele wijze getoond overtuigd te zijn van de ernst van de zaak. Zijn handelwijze is niet in overeenstemming met zijn verklaring dat hij waarde hecht aan het volgen van cursussen. De kamer legt de notaris de maatregel van berisping op.

  1. Volharding in gedrag (Kamer van Toezicht Roermond, 18 juni 2009, ECLI:NL:TNOKROE:2009:YC0194):

Een kandidaat-notaris die bij lange na niet aan de op hem rustende opleidingsverplichting heeft voldaan en in dit gedrag heeft volhard, werd de bevoegdheid tot waarneming voor onbepaalde tijd ontzegd. Ook in de aan hem gerichte brief van de voorzitter en het gesprek met de voorzitter heeft de kandidaat-notaris kennelijk geen aanleiding gezien om op een meer dan marginale wijze werk te maken van zijn opleidingsverplichting.

Reageren?

Mail dan naar nm@knb.nl