Logo KNB.nl
English

Bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en stuurt het bureau van de KNB aan.

In het bestuur zitten ten minste vijf (kandidaat-)notarissen, die voor een termijn van drie jaar gekozen worden. Zij kunnen één keer herbenoemd worden. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van twee jaar.

Samenstelling

Per 1 mei 2019 is het bestuur van de KNB als volgt samengesteld:

mr. N. (Nick) van Buitenen, voorzitter
notaris te Utrecht

mr. A. (Aart) Barkey Wolf
notaris te Amsterdam

mr. E.M.J.J. (Ed) Engelen
notaris te Smilde

mw. mr. A.C. (Annette) van der Klooster
kandidaat-notaris te Amsterdam

mr. drs. R.V. (Remco) van der Kuijp
notaris te Hoeksche Waard

mr. A.H. (Allard) Schuering
notaris te Utrecht

mr. B.L.W.P. (Bart) Versteeg
notaris te Maastricht

Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet Normering Topinkomens (WNT), legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2015 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister (€ 178.000).

In de jaarrekening legt KNB verantwoording af over het boekjaar lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Voor de toetsing van het toepasselijk WNT-maximum is uitgegaan van de WNT-norm 2018 ingevolge art. 4.1, derhalve € 189.000. De openbaarmaking van WNT-gegevens is vereenvoudigd. Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of lager moeten alleen naam en functie worden vermeld. Van alle toezichthoudende leden van de ledenraad worden alleen de naam en functie vermeld.

Bekijk het overzicht WNT van het bestuur en de ledenraad van de KNB (pdf)