Logo KNB.nl
English

Misbruik melden en de geheimhoudingsplicht

De notaris heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hem ambtshalve is toevertrouwd. De notaris kan niet door de cliënt uit zijn geheimhouding worden ontslagen. Mag een notaris dan wel een melding doen van (een vermoeden van) financieel misbruik?

De geheimhoudingsplicht beperkt zich tot de informatie die vertrouwelijk aan de notaris is meegedeeld of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moest begrijpen. Eigen observaties van de notaris over de gesteldheid van zijn cliënt vallen (meestal) niet onder zijn geheimhouding. Gaat het om een onderbouwd vermoeden van financieel misbruik, dan kan de notaris zonder schending van zijn geheimhoudingsplicht een melding doen aan het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, ook bekend onder de naam: Veilig Thuis. Van belang is dat de notaris een melding zorgvuldig afweegt en niet meer informatie geeft dan nodig is.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het notariaat valt niet onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van 1 juli 2013. Deze wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijk werk, jeugdzorg en justitiële inrichtingen. Professionals in deze sectoren zijn verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Het stappenplan van de meldcode biedt hen houvast bij hun afweging om wel of niet melding te maken. Zij hebben geen meldplicht.

Verder regelt de wet dat de professional met een beroepsgeheim misbruik mag melden. Hij/zij handelt dan niet in strijd met dat beroepsgeheim. Bron en meer informatie: Rijksoverheid.nl over huiselijk geweld. De Wet Meldcode geldt niet voor het notariaat, maar voor notarissen vloeit een meldrecht voort uit art. 5.2.6. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Voor notarissen is er het stappenplan bij financieel misbruik, dat niet bij wet verplicht is maar dezelfde doelstelling heeft als de Wet verplichte meldcode.