Logo KNB.nl
English

Plichten van de notaris en toezicht

De notaris is bevoegd om akten te ondertekenen en is hiervoor eindverantwoordelijk. Na zijn benoeming tot notaris belooft hij in een eed zich aan een aantal verplichtingen te houden. Op de nakoming daarvan wordt toezicht gehouden.

De belangrijkste zijn:

Ministerieplicht

Een notaris is niet alleen bevoegd, maar over het algemeen ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen. Hij mag bijvoorbeeld niet iemand dienst weigeren omdat deze persoon een crimineel verleden heeft. Alleen bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk een uitzondering op de ministerieplicht te maken.

Geheimhoudingsplicht

Een notaris mag in principe geen informatie verstrekken aan (juridische) derden. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht voor alles wat hem ambtshalve is toevertrouwd. Een notaris moet wel in bepaalde gevallen, als daarom wordt gevraagd, aan fiscus, politie en justitie informatie verstrekken over het betalingsverkeer dat via zijn rekening verloopt. Verder heeft de notaris een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dit schrijft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor.

Onpartijdigheid

Een notaris moet in de uitoefening van zijn ambt altijd onpartijdig blijven en ook de belangen van eventuele derden behartigen. Als een stel in huwelijkse voorwaarden laat vastleggen dat alle bezittingen en schulden apart blijven (koude uitsluiting), dan zal de (kandidaat-)notaris de consequenties hiervan voor de partner die thuis blijft om voor de kinderen te zorgen nog eens extra uitleggen.

Toezicht

(Kandidaat-)notarissen staan onder controle van het Bureau Financieel Toezicht. Dit bureau ziet erop toe dat een notariskantoor zich aan de regels houdt, integer handelt en verantwoord omgaat met gelden die hem tijdelijk zijn toevertrouwd.

Daarnaast wordt toezicht uitgeoefend door de zogeheten 'intercollegiale toetsing'. Hierbij worden notariskantoren bezocht door beroepsgenoten, auditoren genaamd. Deze auditoren toetsen aan de hand van een aantal criteria of het kantoor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Om zich een goed beeld te kunnen vormen van het handelen van de notaris bekijken de auditoren ook enkele dossiers. De auditoren zijn onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsplicht als de notaris.