Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan voor 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen die ook voor de notariële praktijk relevant zijn. De belangrijkste hiervan zijn door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) uitgebreid op een rij gezet (pdf). Hieronder een korte samenvatting.

Een van de voorstellen heeft betrekking op het aanpassen van de definitie ‘bouwterrein’ in de omzetbelasting. Deze wordt aangepast naar aanleiding van het arrest Woningstichting Maasdriel van het HvJ EU. Onder ‘bouwterrein’ wordt per 1 januari 2017 verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Bij bebouwing gaat het daarbij uitsluitend om een of meer gebouwen of een gedeelte van een gebouw als bedoeld in artikel 11 lid 3 onderdeel a Wet OB.

Vruchtgebruiksituaties
Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 is al toegezegd om te bezien of, en zo ja hoe, vruchtgebruiksituaties in de per 2013 gewijzigde eigenwoningregeling kunnen worden ingepast. Aan deze toezegging wordt uitvoering gegeven. Met de voorgestelde aanpassingen wordt aangesloten bij de bestaande regelingen waarbij de langstlevende partner krachtens erfrecht de schuld van de erflater verkrijgt. Met deze regelingen wordt de achterblijvende partner in staat gesteld om gedurende het nog niet door de erflater gebruikte deel van de termijn van maximaal 30 jaar met renteaftrek de voormalige echtelijke woning te blijven bewonen. Ook deze aanpassingen worden op 1 januari 2017 van kracht.

Overige maatregelen
De minister stelt verder drie maatregelen voor die het minder aantrekkelijk maken om via box 2 in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te beleggen. Ook stelt Dijsselbloem een aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor en wil hij boeterente als rente aanmerken voor de eigenwoningregeling. Voorheen werd boeterente aangemerkt als kosten van geldleningen. Tot slot kunnen directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) als het aan de minister ligt vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer in eigen beheer opbouwen.

Zes wetsvoorstellen
Het pakket Belastingplan bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting.

Vervolg
De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gaat het pakket Belastingplan nu schriftelijk behandelen, zodat het half november plenair kan worden besproken. Hierna kan de Eerste Kamer ermee aan de slag.

Voor de complete inhoud van en toelichting op de wetsvoorstellen wordt verwezen naar de wetsvoorstellen en de bijbehorende memories van toelichting. Zie verder ook de Prinsjesdag Nieuwsbrief 2016 (pdf) van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...