PvdA wil parallelle invoering CAHR en UBO-register

Het uitstellen van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zonder nadere uitleg of onderbouwing is voor de PvdA in de Tweede Kamer teleurstellend. De fractie vindt de gang van zaken onacceptabel en vraagt de regering dringend om een tijdpad voor (parallelle) invoering van zowel het UBO-register als het CAHR. Dit blijkt uit de inbreng voor het verslag van een schriftelijk overleg over de Kamerbrief over het UBO-register. In deze contourenbrief staat dat de ontwikkeling van het CAHR wordt aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. 

De PvdA-fractie schrijft dat het UBO-register en het CAHR elkaar aanvullen. Daar komt nog bij dat het CAHR berust op notariële akten. Hiermee kan objectieve verifiëring en controle plaatsvinden van de meldingen van aandelenbelangen door personen/entiteiten in het kader van de UBO-registratie. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat gelijktijdige ontwikkeling van beide registers tot knelpunten zou leiden in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Zij vraagt om welke knelpunten het gaat en of gelijktijdige ontwikkeling niet juist efficiënter is. De fractie merkt op dat inzicht in de achterliggende partijen bij minderheidsdeelnemingen van belang is in de strijd tegen belastingontwijking. Verder heeft de Algemene Rekenkamer gesignaleerd dat het CAHR onontbeerlijk is voor het effectiever opsporen van btw-carrouselfraude. De fractie vraagt of deze inzichten worden onderschreven en zo ja, waarom het opzetten van het CAHR niet voortvarend is opgepakt.

CDR als basis voor CAHR
In het voorjaar van 2015 hebben de KNB en de KvK in kaart gebracht welke informatie het CAHR moet opleveren en hoe de vereiste samenwerking tussen de KvK en het notariaat vorm kan krijgen. De PvdA-fractie vraagt waarom pas in februari is besloten de ontwikkeling van het CAHR aan te houden en waarom niet eerder naar (goedkopere) alternatieven is gekeken. De fractie vraagt waarom niet is onderzocht of het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de KNB kan dienen als basis voor het CAHR bij de KNB en of de minister bereid is dit alsnog te onderzoeken. Ook vraagt zij of de minister bereid is te bekijken of het CDR kan worden uitgebreid met een aandelentransactieregister dat voor bevoegde overheidsinstanties en het notariaat raadpleegbaar is.

Meerwaarde CAHR
Ook andere Tweede Kamerfracties hebben vragen over het uitstel van het CAHR ingebracht. De VVD-fractie wil weten wanneer het CAHR weer wordt opgepakt. Verder vraagt deze fractie wat de meerwaarde van het CAHR is ten opzichte van het UBO-register. De CDA-fractie vraagt naar de tijdsplanning van het CAHR en wil weten wanneer realisatie van het CAHR kan worden verwacht. De SP-fractie vraagt in hoeverre het vennootschappelijk aandeelhoudersregister van artikel 2:194 BW afwijkt van het CAHR.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...