PvdA wil parallelle invoering CAHR en UBO-register

Het uitstellen van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zonder nadere uitleg of onderbouwing is voor de PvdA in de Tweede Kamer teleurstellend. De fractie vindt de gang van zaken onacceptabel en vraagt de regering dringend om een tijdpad voor (parallelle) invoering van zowel het UBO-register als het CAHR. Dit blijkt uit de inbreng voor het verslag van een schriftelijk overleg over de Kamerbrief over het UBO-register. In deze contourenbrief staat dat de ontwikkeling van het CAHR wordt aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. 

De PvdA-fractie schrijft dat het UBO-register en het CAHR elkaar aanvullen. Daar komt nog bij dat het CAHR berust op notariële akten. Hiermee kan objectieve verifiëring en controle plaatsvinden van de meldingen van aandelenbelangen door personen/entiteiten in het kader van de UBO-registratie. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat gelijktijdige ontwikkeling van beide registers tot knelpunten zou leiden in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Zij vraagt om welke knelpunten het gaat en of gelijktijdige ontwikkeling niet juist efficiënter is. De fractie merkt op dat inzicht in de achterliggende partijen bij minderheidsdeelnemingen van belang is in de strijd tegen belastingontwijking. Verder heeft de Algemene Rekenkamer gesignaleerd dat het CAHR onontbeerlijk is voor het effectiever opsporen van btw-carrouselfraude. De fractie vraagt of deze inzichten worden onderschreven en zo ja, waarom het opzetten van het CAHR niet voortvarend is opgepakt.

CDR als basis voor CAHR
In het voorjaar van 2015 hebben de KNB en de KvK in kaart gebracht welke informatie het CAHR moet opleveren en hoe de vereiste samenwerking tussen de KvK en het notariaat vorm kan krijgen. De PvdA-fractie vraagt waarom pas in februari is besloten de ontwikkeling van het CAHR aan te houden en waarom niet eerder naar (goedkopere) alternatieven is gekeken. De fractie vraagt waarom niet is onderzocht of het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de KNB kan dienen als basis voor het CAHR bij de KNB en of de minister bereid is dit alsnog te onderzoeken. Ook vraagt zij of de minister bereid is te bekijken of het CDR kan worden uitgebreid met een aandelentransactieregister dat voor bevoegde overheidsinstanties en het notariaat raadpleegbaar is.

Meerwaarde CAHR
Ook andere Tweede Kamerfracties hebben vragen over het uitstel van het CAHR ingebracht. De VVD-fractie wil weten wanneer het CAHR weer wordt opgepakt. Verder vraagt deze fractie wat de meerwaarde van het CAHR is ten opzichte van het UBO-register. De CDA-fractie vraagt naar de tijdsplanning van het CAHR en wil weten wanneer realisatie van het CAHR kan worden verwacht. De SP-fractie vraagt in hoeverre het vennootschappelijk aandeelhoudersregister van artikel 2:194 BW afwijkt van het CAHR.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...