SP en D66 kritisch over doorberekening kosten tucht en toezicht

De SP en D66 hebben zich donderdagavond in de Tweede Kamer kritisch uitgelaten over de grondslagen voor de doorberekening van de kosten voor tucht en toezicht aan het notariaat. De SP diende zelfs een motie in om het wetsvoorstel Doorberekening kosten tucht en toezicht juridische beroepen in te trekken. Ook de KNB blijft zich tegen dit wetsvoorstel verzetten en zal haar lobby om het wetsvoorstel van tafel te krijgen voortzetten. Volgende week wordt over het wetsvoorstel gestemd.

D66 gaf tijdens de plenaire behandeling aan dat het wetsvoorstel een manier is om een gat in de begroting te dichten. De partij stelt voor om de kosten te verdelen tussen beroepsgroep en de staat. De SP diende een motie in om het wetsvoorstel in te trekken, omdat het eerst samen met de juridische beroepsgroepen en toezichthouders wil onderzoeken hoe het toezicht op juridische beroepen efficiënter kan.

KNB blijft tegen doorberekening
Volgens de KNB is de doorberekening gebaseerd op verkeerde gronden en onjuiste aannames. Feitelijk is er sprake van een ordinaire bezuinigingsmaatregel ten koste van de rechtsbescherming van de burger. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is van mening dat het toezicht efficiënter wordt als de beroepsgroepen zelf moeten betalen. De KNB vindt dat dit niet klopt. De beroepsgroep heeft er zelf alles aan gedaan het toezicht zo efficiënt mogelijk te laten zijn. Zo kent de KNB onder meer klachtenbemiddeling waarmee het aantal tuchtzaken wordt beperkt, is er een door de beroepsgroep gefinancierde geschillencommissie en kent de KNB audits om de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen. Vooral dit laatste systeem wordt gezien als een voorbeeld voor andere beroepsgroepen. Het is voor de KNB dan ook onbegrijpelijk dat wel een motie is ingebracht om alleen de deurwaarders uit te zonderen van het wetsvoorstel. Indien een dergelijke uitzondering wordt gemaakt, zou die moeten gelden voor alle juridische beroepen die een overheidstaak vervullen en dus ook voor het notariaat.

Alternatief plan
Minister Ard van der Steur van V&J gaf donderdag na een vraag van de VVD aan dat hij graag bereid is, wanneer de wet in werking zal treden, samen met de KNB onderzoek te doen naar het instellen van een garantiefonds. Dit fonds wordt gevuld met een kleine heffing op iedere in het CDR geregistreerde akte, waaruit de kosten van tucht en toezicht kunnen worden betaald. Van der Steur zegt geen enkele twijfel te hebben over het belang en nut van een garantiefonds, maar wil eerst uitzoeken hoe dit kan worden geregeld.

Verzet
De KNB zal haar lobby tegen het wetsvoorstel onverminderd voortzetten. De focus zal verschuiven naar de Eerste Kamer, omdat het erop lijkt dat een meerderheid in de Tweede Kamer het wetsvoorstel steunt. De Eerste Kamer kijkt over het algemeen rechtstatelijker naar wetsvoorstellen dan de Tweede Kamer. KNB-voorzitter Jef Oomen: ‘Wij blijven ons verzetten tegen deze doorberekening aangezien hiermee het belang en het rechtsstatelijke karakter van ons ambt niet wordt onderkend. Het kan niet zo zijn dat in het kader van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie al ingeboekte ordinaire bezuinigingsmaatregel met oneigenlijke argumenten de cliënten van de notaris de dupe worden van falend overheidsbeleid.’

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...