Vergrijpboete notaris soms openbaar

Openbaarmaking van een aan een notaris opgelegde vergrijpboete vanwege deelname aan een beboetbaar feit is in bijzondere omstandigheden passend en geboden. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. Met haar brief (pdf, 240 kB) reageert de KNB op de internetconsultatie over maatregelen voor de aanpak van belastingontduiking die Wiebes in juli is gestart.

Wiebes heeft verschillende maatregelen om belastingontduiking aan te pakken in internetconsultatie gegeven. Een van deze maatregelen betreft de openbaarmaking van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren en adviseurs, zoals advocaten, notarissen en belastingadviseurs, vanwege het deelnemen aan opzettelijk of grofschuldig handelen in strijd met fiscale wet- en regelgeving door een belastingplichtige. De staatssecretaris heeft hiervoor een beleidsdocument opgesteld. De KNB is voorstander van het aanpakken van belastingontduiking, maar plaatst diverse kanttekeningen bij de voorgestelde openbaarmaking.

Samenloop fiscaal recht met tuchtrecht
De KNB vindt onder meer dat openbaarmaking van een aan een notaris opgelegde vergrijpboete geen automatisme mag zijn. Verder moet deze separaat worden gemotiveerd en moet hiertegen apart bezwaar kunnen worden gemaakt en beroep kunnen worden ingesteld. Openbaarmaking mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de opgelegde vergrijpboete en de opgelegde openbaarmaking hiervan onherroepelijk vaststaan. In haar reactie wijst de KNB op de mogelijke samenloop van (openbaarmaking van) een fiscale vergrijpboete met (openbaarmaking van) een tuchtrechtelijke geldboete. De KNB bepleit een regeling waardoor deze niet kunnen samengaan.

Overige maatregelen
De consultatie betrof ook een ontwerpwetsvoorstel waarin vier invorderingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de aanpak van verhaalconstructies. De vier invorderingsmaatregelen betreffen uitbreiding van aansprakelijkheid van erfgenamen, introductie van aansprakelijkheid van begunstigden van schenkingen en uitkeringen, een nieuwe manier van bekendmaking van belastingaanslagen aan ontbonden rechtspersonen en uitbreiding van de informatieplicht.

Verder in het nieuws

Toename aantal schorsingen

De onderzoeken van het BFT bij het notariaat hebben vorig jaar geleid tot drie ontzettingen, twee onmiddellijke schorsingen op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Daa...