KNB en GCV plaatsen kanttekeningen bij wetsvoorstel personen­vennootschap

Modernisering van het personenvennootschapsrecht is noodzakelijk. Daar zijn de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) het mee eens. Ook zien zij de voordelen van rechtspersoonlijkheid van een personenvennootschap. Maar de beroepsorganisatie en de GCV plaatsen wel enkele kanttekeningen bij het voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen.

De KNB vindt (pdf, 198 kB) dat de oprichting van een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid dezelfde notariële waarborgen moet krijgen als de oprichting van een bv. In de ogen van de beroepsorganisatie moet er een juist evenwicht (blijven) bestaan tussen enerzijds het faciliteren van ondernemerschap en anderzijds het borgen van rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik. Daarom moet onderscheid worden gemaakt tussen de personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid. Voor het ontstaan van een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid is volgens de KNB een notariële akte nodig.

Waarborgen
In het belang van rechtszekerheid en rechtsbescherming en ter voorkoming van fraude en misbruik dient de overdracht van aandelen in een personenvennootschap dezelfde notariële waarborgen te krijgen als de overdracht van aandelen van een bv. Ook bij ontbinding en vereffening van een personenvennootschap vindt de KNB notariële betrokkenheid van belang. De KNB ziet ook een rol voor de notaris bij de omzetting van een personenvennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Of andersom. Hetzelfde geldt voor een fusie of splitsing van personenvennootschappen.

GCV
De GCV juicht in het uitgebrachte advies (pdf, 306 kB) toe dat het onderscheid tussen beroep en bedrijf verdwijnt en dat de huidige rechtsvormen maatschap en vennootschap onder firma hun naam niet hoeven te wijzigen. De commissie staat ook achter het voorstel om het aantal rechtsvormen tot twee te beperken: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Bovendien is het zeer nuttig dat alle (commanditaire) vennootschappen rechtspersoonlijkheid krijgen, vindt de GCV. Onder de huidige wetgeving bestaat regelmatig onduidelijkheid over de eigendom van de goederen die door een vennootschap worden gebruikt en over de vraag wie de contractspartij is.

Handelsregister
Daarnaast ziet de GCV graag dat iedere vennootschap ingeschreven wordt in het Handelsregister. Hoe moet een notaris optreden als een niet ingeschreven vennootschap, waarvan ook geen schriftelijke overeenkomst tot het aangaan van die vennootschap voorhanden is, aandelen in een bv wenst te verkrijgen? De GCV gaat ervan uit dat de notaris hier alleen aan zal meewerken als de vennootschap (alsnog) in het Handelsregister wordt ingeschreven. Zo kan het bestaan van de vennootschap en de vertegenwoordiging worden vastgesteld. Omdat instellingen als banken en telecomaanbieders ook een bewijs van inschrijving willen ontvangen voordat zij hun diensten verlenen, is de verwachting dat het in de praktijk niet vaak zal voorkomen dat een vennootschap niet is ingeschreven.

Overgangsrecht
Met de beoogde wetgeving worden alle bestaande personenvennootschappen vanaf de invoeringsdatum rechtspersoon. De commissie vindt het jammer dat bepalingen van overgangsrecht in het voorstel ontbreken en pleit voor een overgangsregeling waarbij de bestaande personenvennootschappen zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden. De GCV doet in het advies enkele suggesties voor het nog op te stellen overgangsrecht.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...