Prinsjesdag: 2 miljard euro voor woningmarkt

Het woningtekort inlopen en de bouwproductie hoog houden: het kabinet investeert de komende jaren 2 miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De helft van de 2 miljard euro is bedoeld voor een zogenoemde woningbouwimpuls. Deze moet ervoor zorgen dat het woningtekort daalt en de bouwproductie hoog blijft. Ook moet de impuls bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Denk daarbij aan het verplaatsen van bedrijven voor woningbouw, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of passende stikstofmaatregelen. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw.

Beter wonen
Door de krapte op de woningmarkt stijgen de huren, stagneert de doorstroming en zijn er excessen. Het kabinet neemt daarom maatregelen om betaalbare woningen voor starters, lage en middeninkomens beter bereikbaar te houden. Zo wordt de inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd naar 42.000 euro. Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen.

Verhuurdersheffing
Het kabinet wil de wachtlijsten in de huursector aanpakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Daarom wordt ook een impuls van 1 miljard euro gegeven voor de bouw van nieuwe woningen door woningcorporaties. Dit gaat via korting op de verhuurdersheffing. Dankzij de extra middelen kunnen de woningcorporaties meer sociale en middenhuurwoningen bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.

Onderzoek prijsopdrijving
Minister Kajsa Ollongren onderzoekt nog in hoeverre er in stedelijke gebieden sprake is van prijsopdrijving door particuliere beleggers. Dit doet zij samen met het Kadaster, de Nederlandsche Bank en de Universiteit van Amsterdam. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is hierbij betrokken. De Eerste en Tweede Kamer worden later dit jaar verder hierover geïnformeerd.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...