Prinsjesdag: 2 miljard euro voor woningmarkt

Het woningtekort inlopen en de bouwproductie hoog houden: het kabinet investeert de komende jaren 2 miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De helft van de 2 miljard euro is bedoeld voor een zogenoemde woningbouwimpuls. Deze moet ervoor zorgen dat het woningtekort daalt en de bouwproductie hoog blijft. Ook moet de impuls bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Denk daarbij aan het verplaatsen van bedrijven voor woningbouw, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of passende stikstofmaatregelen. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw.

Beter wonen
Door de krapte op de woningmarkt stijgen de huren, stagneert de doorstroming en zijn er excessen. Het kabinet neemt daarom maatregelen om betaalbare woningen voor starters, lage en middeninkomens beter bereikbaar te houden. Zo wordt de inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd naar 42.000 euro. Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen.

Verhuurdersheffing
Het kabinet wil de wachtlijsten in de huursector aanpakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Daarom wordt ook een impuls van 1 miljard euro gegeven voor de bouw van nieuwe woningen door woningcorporaties. Dit gaat via korting op de verhuurdersheffing. Dankzij de extra middelen kunnen de woningcorporaties meer sociale en middenhuurwoningen bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.

Onderzoek prijsopdrijving
Minister Kajsa Ollongren onderzoekt nog in hoeverre er in stedelijke gebieden sprake is van prijsopdrijving door particuliere beleggers. Dit doet zij samen met het Kadaster, de Nederlandsche Bank en de Universiteit van Amsterdam. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is hierbij betrokken. De Eerste en Tweede Kamer worden later dit jaar verder hierover geïnformeerd.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...