Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet zorgt voor grotere rol KvK bij bestrijding fraude

Maandag heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) bij bestrijding van fraude en malafide praktijken versterkt.

In het wetsvoorstel wordt de doelbinding van het Handelsregister uitgebreid. Op grond hiervan kan de KvK voortaan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de rechtshandhaving door de overheid. Hiermee ontstaat een wettelijke basis voor de KvK om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. De uitbreiding van de doelbinding vormt ook mede de basis voor de nadere verwerking van civielrechtelijke bestuursverboden in het Handelsregister. Verder worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen door de KvK aangescherpt.

Natuurlijke personen
Nieuw is ook dat de autorisatie van bestuursorganen om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen wordt gedelegeerd naar het niveau van een algemene maatregel van bestuur. Nu is deze bevoegdheid op wettelijk niveau geregeld en beperkt tot aangewezen bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 lid 1 onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht. Bestuursorganen in de zin van artikel 1:1 lid 1 onderdeel b van de Algemene wet bestuursrecht - waaronder notarissen - hebben deze bevoegdheid niet. Het onderscheid tussen deze zogenoemde a-organen en b-organen wordt opgeheven, waarbij voormelde bevoegdheid uitsluitend gaat gelden voor aangewezen bestuursorganen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken of bevoegdheden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eerder bepleit dat ook notarissen in het Handelsregister mogen zoeken op natuurlijke personen. Dit als middel om hun wettelijke taken in het rechtsverkeer beter te kunnen uitoefenen. Met dit wetsvoorstel ontstaat de mogelijkheid om ook notarissen de bevoegdheid te geven om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen.

Centraal aandeelhoudersregister
Begin 2015 is het wetsvoorstel in consultatie gegeven. Het wetsvoorstel is nadien geactualiseerd. Het onderdeel betreffende het integreren van het centraal aandeelhoudersregister in het Handelsregister is geschrapt. De ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister is door de regering aangehouden totdat het register van ultimate beneficial owners (UBO-register) verder is ontwikkeld. Dit register moet op grond van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn worden ingesteld. Omdat het UBO-register een afdwingbare Europeesrechtelijke verplichting is, waarvoor een implementatietermijn is bepaald, ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van dat register. Inmiddels hebben de Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) een initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een centraal aandeelhoudersregister bij de Tweede Kamer ingediend.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...