Wetsvoorstel wijziging toegang UBO-registers naar Tweede Kamer

Het demissionaire kabinet heeft op 1 juli het wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers ingediend bij de Tweede Kamer. Op grond hiervan krijgen onder meer notarissen weer toegang tot de UBO-registers.

Het wetsvoorstel volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 22 november 2022, waarin het hof de openbaarheid van UBO-informatie ongeldig heeft verklaard. Een aanpassing van de wetgeving moet de toegang tot de UBO-registers beperken. Alleen bepaalde partijen, waaronder instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), mogen de UBO-registers straks weer raadplegen.

Gegevens
Notarissen en andere Wwft-instellingen krijgen dan weer inzage in de voorheen openbare UBO-gegevens ten behoeve van hun cliëntenonderzoek. Het betreft de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van de UBO en de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

Legitiem belang
Ook wanneer notarissen diensten verrichten die onder de procesvrijstelling van de Wwft vallen of die niet onder de Wwft vallen, kan er een legitiem belang zijn om gegevens uit de UBO-registers ter inzage of verstrekt te krijgen. Notarissen moeten ook buiten de Wwft om weten wie hun cliënt is en moeten voorkomen dat hun dienstverlening en een eventuele bijbehorende transactie wordt misbruikt voor onwettige activiteiten, zoals bijvoorbeeld fraude of witwassen. Het wetsvoorstel voorziet daarom in een grondslag om notarissen ook in deze gevallen toegang te geven tot de UBO-registers. Dit wordt nader uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur.

Wijze van toegang
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop Wwft-instellingen toegang kunnen krijgen tot de UBO-registers. Nadere uitwerking van de wijze van toegang van deze groep tot de UBO-informatie is van belang, mede omdat deze instellingen de UBO-informatie op uiteenlopende wijze opvragen en ontvangen. Het betreft bevragingen via het portaal van de Kamer van Koophandel, door middel van een datakoppeling met de UBO-registers en via de diensten van faciliterende partijen waaraan de Kamer van Koophandel UBO-gegevens levert.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...