Logo KNB.nl
English

Hoe zit de KNB in elkaar?

Het bestuur van de KNB bepaalt het beleid van de beroepsorganisatie en stuurt het bureau van de KNB aan. Het legt over zijn handelen en besluiten verantwoording af aan de leden in de ringen, de ledenraad en de ALV.

Bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de KNB. In het bestuur zitten ten minste 5 (kandidaat-)notarissen, die voor een termijn van 3 jaar gekozen worden. Zij kunnen 1 keer herbenoemd worden. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van 2 jaar.

Ledenraad

De ledenraad van de KNB is als het ware het parlement van het notariaat. De raad bestaat uit afgevaardigden van de ringen. De raad stelt de algemene beleidslijnen vast en controleert het bestuursbeleid. De raad vergadert ten minste 5 keer per jaar. Het bestuur van de KNB en vertegenwoordigers van het bureau zijn hierbij ook aanwezig.
In 2024 vergadert de ledenraad op de volgende data van 13.30 tot 17.00 uur:

  • 7 februari
  • 22 mei
  • 3 juli
  • 25 september
  • 20 november

Bekijk de vergaderstukken en verslagen van de ledenraad

Ringen

Alle (kandidaat-)notarissen van de KNB behoren tot een ring. Ringen zijn bestuurlijke regio’s waarvan de grenzen overeenkomen met die van de arrondissementen van de rechtbanken. Elke ring heeft een bestuur uit een oneven aantal van tenminste drie leden van de ring.

De ringen vergaderen een paar keer per jaar over ringzaken en beleidszaken die op landelijk niveau spelen. Elke ring vaardigt maximaal 2 leden af naar de ledenraad, onder wie in elk geval de ringvoorzitter. Zij brengen zoveel mogelijk de mening van de ring in. Hoe meer leden een ring heeft, des te zwaarder telt de vertegenwoordiging in de ledenraad.

Algemene ledenvergadering

Minimaal 1 keer per jaar komt de algemene ledenvergadering bijeen. Tijdens die vergadering, in het voorjaar, worden de jaarstukken van de KNB vastgesteld. Als het bestuur het nodig vindt, of op verzoek van de leden, kan de algemene vergadering vaker bijeen worden geroepen. Daarnaast organiseert de KNB elk najaar een congres over een actueel notarieel onderwerp.
Bekijk de vergaderstukken en verslagen van de algemene ledenvergadering

Werkgroepen en commissies

De KNB heeft diverse werkgroepen, issuegroepen en commissies waar (kandidaat-)notarissen zitting in hebben. Zij komen regelmatig bij elkaar en brengen advies uit aan het bestuur.

Bureau

De uitvoering van het beleid en de taken van de KNB zijn in handen van de medewerkers van het bureau in Den Haag. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 55 medewerkers. De directeur van het bureau heeft de dagelijkse leiding; de algemene leiding is in handen van het bestuur.