Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, onderzoekt of Wwft-instellingen zoals notarissen ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen voor het UBO-register.

De commissie besloot gisteren dat de wetsvoorstellen nog niet rijp zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. De commissie zet haar voorbereiding voort. Het kabinet wil het UBO-register komend voorjaar laten ingaan.

Belanghebbenden
Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moest Nederland op 10 januari 2020 een UBO-register hebben ingesteld. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen en stichtingen de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vastgelegd. Wwft-instellingen krijgen beperkt toegang tot de gegevens in het UBO-register. Alleen de openbare gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door hen in te zien.

Advies
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de AP over deze ruimere toegang. Vervolgens wordt afgewogen of er wetgeving voor deze toegang komt.

Terugmeldplicht
Alle bestaande registratieplichtige juridische entiteiten moeten binnen achttien maanden na inwerkingtreding van het UBO-register hun UBO's registreren bij de Kamer van Koophandel. De terugmeldplicht voor Wwft-instellingen geldt al in deze periode. Als in deze periode een juridische entiteit nog geen gegevens over haar UBO's heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen. Binnen die achttien maanden is het alleen mogelijk om een tegenstrijdigheid met een geregistreerd gegeven te melden, aldus de minister. Een voorziening voor terugmelding zal vermoedelijk twee maanden na de start van het UBO-register beschikbaar komen.

Pseudo-UBO
Als geen natuurlijk persoon kan worden achterhaald die de UBO is, moet het hoger leidinggevend personeel van de juridische entiteit als UBO worden aangemerkt: de zogenaamde pseudo-UBO. Alle leden van het bestuur moeten dan volgens Hoekstra als UBO worden aangewezen. Als sprake is van een rechtspersoon-bestuurder, dan is elke natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is tevens de pseudo-UBO van de rechtspersoon die UBO-registratieplichtig is.

Centraal aandeelhoudersregister
Het kabinet vindt besluitvorming over een centraal aandeelhoudersregister, onder meer vanwege het UBO-register, op dit moment te vroeg komen. Het kabinet wil eerst kennis en ervaring opdoen met het UBO-register. Hoekstra schrijft dat het kabinet wel graag bereid is met de initiatiefnemers van het centraal aandeelhoudersregister in gesprek te gaan om te bekijken of en hoe een centraal aandeelhoudersregister het UBO-register op termijn kan versterken en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn.

 

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...