Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en moet worden gewerkt aan kenbaarheid en uitvoerbaarheid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor kleine Wwft-instellingen. Dit staat in de beleidsagenda aanpak witwassen die minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de basis goed op orde is in de Nederlandse aanpak van witwassen. Daarom is volgens het kabinet geen fundamentele herziening van de aanpak nodig. Wel ziet het kabinet op een aantal terreinen mogelijkheden voor verdere verbeteringen. Het kabinet gaat daarmee aan de slag, samen met publieke en private partijen, waaronder het notariaat. In de beleidsagenda staan de prioriteiten en vervolgacties om die verbeteringen te realiseren. Hieronder een voor het notariaat relevante greep hieruit

Toepassing en toezicht
Het kabinet vindt het belangrijk dat de toepassing van anti-witwasregelgeving en het toezicht op niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen effectief is. Zo is het belangrijk dat ook deze instellingen hun klanten screenen. Het kabinet vindt het in lijn met het recente Financial Action Task Force-rapport noodzakelijk om hierin verdere stappen te zetten. Onder meer door het toezicht op niet-financiële Wwft-instellingen te verbeteren. Ook worden regels geïntroduceerd voor deze instellingen voor de naleving van sancties, waaronder toezicht op deze naleving en een meldplicht. Verder worden maatregelen ingevoerd met verbeteringen op het gebied van gegevensdeling.

UBO’s
Voldoende transparantie is een belangrijke randvoorwaarde om witwassen via juridische entiteiten te voorkomen en te bestrijden. Een kernonderdeel van transparantie is het inzicht hebben in de uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die achter juridische entiteiten zitten. Het kabinet zet in de EU in op aanscherping en harmonisatie van het UBO-begrip en de verplichtingen die gelden rondom de identificatie en registratie van UBO’s. Ook wordt het vullen van het UBO-register voor juridische entiteiten bevorderd. De FATF-aanbeveling over notarissen die UBO’s registreren in het UBO-register wordt nader bekeken in overleg met onder meer de KNB.

Kleine Wwft-instellingen
Samen met andere publieke partijen, zoals de Wwft-toezichthouders, wordt bekeken hoe kleine Wwft-instellingen effectief en passend geïnformeerd kunnen worden om op die manier de bekendheid met de Wwft bij deze instellingen te vergroten. Tijdens de onderhandelingen over nieuwe Europese anti-witwasregelgeving wordt ingezet op een evenwichtige verhouding tussen de lasten en uitvoerbaarheid voor kleine Wwft-instellingen en de witwasrisico’s die de klanten van deze instellingen met zich mee brengen.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...