Ledenraad ondersteunt notitie fraudepreventie

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ondersteunt de notitie (pdf) van het bestuur van de KNB over de rol van notarissen bij fraudepreventie. In deze notitie zet de notariële beroepsorganisatie uiteen hoe zij de rol van notarissen bij voorkoming van fraude ziet, wat de maatschappij hierbij van notarissen mag verwachten en welke rol hierbij voor de KNB zelf is weggelegd.

In juni heeft de KNB een eerdere notitie voor consultatie  uitgezet onder de leden en stakeholders van de KNB. De reacties op die notitie zijn betrokken bij het opstellen van deze notitie. Hoofdlijn van de notitie is dat de maatschappij van de notaris mag verwachten dat hij alert, integer en actief is waar het gaat om de voorkoming van fraude. De KNB vindt dat de notaris een rol – veelal aangeduid als poortwachtersrol – kan en moet spelen bij de voorkoming van fraude, waarmee hij invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol en relevantie. Deze maatschappelijke (poortwachters)rol vloeit voort uit de publieke functie van de notaris in het rechtsverkeer. Hiervoor dient de notaris wel de juiste middelen te hebben.

Juiste middelen
De KNB benadrukt het maatschappelijk belang van een gedegen cliëntonderzoek waarbij voorhanden zijnde bronnen worden geraadpleegd. De thans beschikbare bronnen zijn hiervoor niet altijd voldoende. De KNB spant zich er daarom voor in dat notarissen de beschikking krijgen over meer middelen om dit onderzoek altijd goed te kunnen doen. De KNB pleit onder meer voor invoering van een centraal aandeelhoudersregister en voor invoering van de mogelijkheid voor notarissen om in het Handelsregister te zoeken op natuurlijke personen. Hierdoor kan de notaris bij het cliëntonderzoek meer zicht krijgen op (achterliggende) personen, mogelijke netwerken en bestaande structuren.

Actiepunten
De KNB is en gaat de komende tijd verder aan de slag met diverse actiepunten  op het gebied van notariaat en fraudepreventie. Met name wordt ingezet op bevordering van het fraudebewustzijn van het notariaat en kennisoverdracht. Onder meer door continuering van berichtgeving op NotarisNet en in Notariaat Magazine over praktijkgevallen van fraude en fraudetrends en door het opzetten van een cursus signalering en voorkoming van fraude.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...