UBO-register

Standpunt

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat het fraudegevoelig is en omdat de handhaving beperkt effectief is. Ook de gedeeltelijke openbaarheid stuit op bezwaren. De KNB pleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen. Op grond van de richtlijnen zijn de lidstaten van de EU echter verplicht tot het instellen van een UBO-register.

Toelichting

De vierde anti-witwasrichtlijn moest uiterlijk op 26 juni 2017 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De Implementatiewet is op 25 juli 2018 in werking getreden, samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn.

Het UBO-register treedt vanaf het voorjaar 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren op 4 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten tot een rondetafelgesprek op 22 mei, voorafgaand aan de schriftelijke inbreng van de Kamerleden op 29 mei. De KNB was een van de deelnemers aan deze rondetafel.

Op 10 december 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. De Tweede Kamer voegde wel toe dat UBO’s inzicht moeten krijgen in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd, dat de bevoegde autoriteiten moeten kunnen nagaan wie bepaalde gegevens heeft bekeken in het UBO-register en dat raadplegers van het UBO-register moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel. Ook wil de Tweede Kamer dat de regering twee keer een evaluatie van de impact op de privacy van de UBO’s uitvoert, namelijk één jaar en vier jaar na de vulling van het register.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer, waar de senatoren op 28 januari schriftelijk kunnen reageren op het wetsvoorstel.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel om feitelijke zeggenschap.

Nieuws over dit standpunt

KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af te geven. Notarissen kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de ultimate beneficial owner (UBO) ...

UBO-register in voorjaar 2020 van start

De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan. De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplich...

Tweede Kamer akkoord met UBO-register

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wetsvoorstellen voor het UBO-register. Dat moet op 10 januari 2020 in werking treden. De tijdige inwerkingtreding van het UBO-register is afhankelijk van...

Notariaat Magazine over dit standpunt

4 Artikelen