UBO-register

Standpunt

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat het fraudegevoelig is en omdat de handhaving beperkt effectief is. Ook de gedeeltelijke openbaarheid stuit op bezwaren. De KNB pleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen. Op grond van de richtlijnen zijn de lidstaten van de EU echter verplicht tot het instellen van een UBO-register.

Toelichting

De vierde anti-witwasrichtlijn moest uiterlijk op 26 juni 2017 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De Implementatiewet is op 25 juli 2018 in werking getreden, samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn.

De Eerste Kamer is op 23 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Het UBO-register is op 27 september 2020 in Nederland in werking getreden. Ondernemingen en rechtspersonen zijn met ingang van die datum verplicht om hun UBO’s te registreren.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren op 4 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten tot een rondetafelgesprek op 22 mei, voorafgaand aan de schriftelijke inbreng van de Kamerleden op 29 mei. De KNB was een van de deelnemers aan deze rondetafel.

Op 10 december 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. De Tweede Kamer voegde wel toe dat UBO’s inzicht moeten krijgen in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd, dat de bevoegde autoriteiten moeten kunnen nagaan wie bepaalde gegevens heeft bekeken in het UBO-register en dat raadplegers van het UBO-register moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel. Ook wil de Tweede Kamer dat de regering twee keer een evaluatie van de impact op de privacy van de UBO’s uitvoert, namelijk één jaar en vier jaar na de vulling van het register.

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel om feitelijke zeggenschap.

Nieuws over dit standpunt

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen